Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Reciklažno dvorište u Donjoj Batini počelo s radom – Reciklažno dvorište Zlatar

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini počelo s radom

Autor: mediaval
event 14.10.2022.
Reciklažno dvorište 1

6. listopada 2022. reciklažno dvorište i službeno je počelo s radom te je na raspolaganju svim stanovnicima 19 naselja unutar Grada Zlatara.

Ukupna površina dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu. Izgradnjom reciklažnog dvorišta unaprijedit će se gospodarenje otpadom na području Grada, a na raspolaganju je svim stanovnicima Zlatara.

U sklopu projekta postavljeno je 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera volumena 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera ukupnog volumena 32 m3 za glomazni otpad. U reciklažnom dvorištu može se odložiti papir, plastika, staklo, bio otpad, tekstilni otpad, elektronički i opasan otpad, glomazni otpad te građevinski materijal kao što je materijal na bazi gipsa, izolacijski i slično. Reciklažno dvorište otvoreno je svakog četvrtka od 14 do 19 sati.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 4.575.557,30 kuna, od čega je bespovratno dodijeljeno 3.706.619,83 kuna. Izgradnjom reciklažnog dvorišta želi se ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu te se očekuje da će u roku jedne godine biti prikupljeno 35 tona odvojenog otpada.

Više o fazama izgradnje i dobrobitima reciklažnog dvorišta za građane moguće je saznati u edukativnom videu.

*Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.