Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Edukativni materijali Grada Zlatara – Reciklažno dvorište Zlatar

Edukativni materijali Grada Zlatara

Autor: mediaval
event 06.10.2022.

Saznajte više i preuzmite edukativne materijale.

Kako bi educirao svoje građane o odgovornom ponašanju prema okolišu te unaprijedio sustavno gospodarenje otpadom, osim za izgradnju reciklažnog dvorišta, Grad Zlatar osigurao je i sredstva za provedbu informativno-edukativnih aktivnosti u razdoblju od listopada 2020. do listopada 2022. godine. Građani sve o recikliranju i njegovim dobrobitima za ljude i okoliš, razlici između smeća i otpada te načinima smanjenja količine otpada mogu saznati u edukativnoj brošuri, dok se na letku se nalaze korisne informacije o vrstama otpada koji se može odlagati u reciklažnom dvorištu u Donjoj Batini. Za edukaciju najmlađih pripremljena je poučna bojanka, a video je dostupan niže.

Suradnja

Posrednička tijela

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.